Call us directly: 0861 111 501

Licence: CMS BR5404 & FSP 19742

Authorised Financial Service Provider

CMAC Licence: FSP 17112  CMS: ORG 35

James Easton - Licence: CMS BR 39065

Medihelp Post

Good day,

necesse: important new requirements for the enrolment of members

With effect from 1 September 2013, the following new requirements for enrolling members on the Necesse option will take effect:

· Acceptable proof of income must be provided strictly in accordance with the Rules of Medihelp and as stipulated on the application form. Medihelp will request more detail and affidavits from financial institutions where necessary.

· Applicants in terms of rule 8.2 or 8.3 (Category B & C) must provide proof of 25 months’ previous membership. It will no longer be sufficient to simply complete Section 8 of the application form and submit an affidavit of previous/current membership.

Medihelp values your support in ensuring that new Necesse applicants meet these requirements.

Goeiedag,

necesse: belangrike nuwe vereistes vir die inskrywing van lede

Die volgende nuwe vereistes vir die inskrywing van lede op die Necesse-voordele-opsie tree op 1 September 2013 in werking:

· Aanvaarbare bewys van inkomste moet streng volgens die Reëls van Medihelp en soos op die aansoekvorm aangedui, voorsien word. Medihelp sal waar nodig meer inligting en verklarings deur finansiële instellings aanvra.

· Aansoekers ingevolge reël 8.2 of 8.3 (Kategorie B & C) moet bewys van

25 maande se vorige lidmaatskap voorsien. Dit sal nie meer voldoende wees om slegs Afdeling 8 van die aansoekvorm te voltooi en ’n verklaring oor vorige/huidige lidmaatskap te voorsien nie.

Medihelp waardeer u samewerking om te verseker dat nuwe Necesse-aansoekers aan hierdie vereistes voldoen.

Regards